PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: Chùa Trúc Lâm, 11-15 Winspear Ave, Bankstown, NSW 2200. Tel: +61.02. 97086339 ; Mobile: 0422 310 225. Australia. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: giaohoiucchau@gmail.com.

 Danh sách 43 THÀNH VIÊN TỰ VIỆN chính thức của GIÁO HỘI

và Giáo phẩm + Chức vụ trong HĐĐH Nhiệm kỳ 7 (2022-2026)

(Ghi chú: VPTK lập danh sách theo từng Tiểu bang. Cập nhật sau Đại Hội Kỳ 7)

***TIỂU BANG VICTORIA (Tp Melbourne)

 

01. Chùa Bảo Vương

Phương Trượng: Hòa Thượng Thích Huyền Tôn,

Thành viên Hội Đồng Chứng Minh-Cố Vấn

2A Mc Laughlin St  

ARDEER, VIC 3022

Tel 03.9266 1282; Mobile 0435.242 775

Email: hthuyenton@gmail.com

 

01. Chùa Bảo Vương

Trụ Trì: Ni Sư Thích Nữ Thể Viên

 2A Mc Laughlin St, ARDEER, VIC 3022

Email: tnvienthe@gmail.com

 

 

02. Tu Viện Quảng Đức,
Viện chủ: Hòa Thượng Thích Tâm Phương,
Phó Hội Chủ Hội Đồng Điều Hành,

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự

105 Lynch Rd, FAWKNER, VIC 3060

Tel 03.9357 3544; Mobile 0450.378 867

Website: www.quangduc.com

Email: vienchutvquangduc@gmail.com

 

02. Tu Viện Quảng Đức,

Trụ Trì: Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng,

Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành

105 Lynch Rd, FAWKNER, VIC 3060

Mobile 0481.169 631

Website: www.quangduc.com

Email: quangduc@quangduc.com

 

03. Chùa Giác Hoàng,

Trụ Trì: Thượng Tọa Thích Giác Tín,
Phó Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Tăng Sự

124 Light Wood Rd

NOBLE PARK,VIC 3174

Mobile 0432.655 852

Email: thichgiactin@gmail.com
Website: www.chuagiachoang.org

 

04. Chùa Kim Cang

Trụ Trì: Thượng Tọa Thích Nhuận Chơn,
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ-Văn Hóa

100A Heatherton Rd

Narre Warren North, VIC 3804

Mobile 0423.555 558

Email: thichnhuanchon@gmail.com

 

05. Chùa Bảo Minh

Trụ Trì: Thượng Tọa Thích Viên Tịnh,

Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Nghi Lễ-Văn Hóa
321-323 Kingston Rd

CLARINDA, VIC 3169

Mobile 0414 058 508

Email: chuabaominhvic@gmail.com

 

06. Tu Viện Từ Ân

Trụ Trì: Đại Đức Thích Hạnh Phẩm
26 Jacques Rd

NARRE WARREN NORTH, VIC 3804

Mobile 0606.608 886

Website: www.tuvientuan.com

Email: hanhphamthich@gmail.com

 

07. Chùa Huệ Quang

Trụ Trì: Đại Đức Thích Thông Hiếu,

Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Hoằng Pháp-Giáo Dục

10 Service St

SUNSHINE, VIC 3020

Mobile 0421.448 708

Email: huequangaustralia@yahoo.com.au

 

08. Chùa Diệu Âm

Trụ Trì: Ni Sư Thích Nữ Như Tuyết,

Vụ Phó Vụ Ni Bộ

30 Willis St

ST ALBANS, VIC 3021

Tel 03.9382 9977

Email: thichnu_nhutuyet@yahoo.com

 

09. Chùa Phật Quang

Trụ Trì: Ni Sư Thích Nữ Chân Kim,
Thư Ký Vụ Ni Bộ

176 Rupert St

West FOOTSCRAY, VIC 3011

Tel 03.9687 4920; Mobile 0413.941 696

Email: phat.quang.temple@gmail.com

 

10. Niệm Phật Đường An Lạc Hạnh

Trụ Trì: Sư Cô Thích Nữ Nguyên Khai,

Tổng Vụ Phó và Thủ Quỹ TV Hoằng Pháp & Giáo Dục

80 Cyprus St

LALOR, VIC 3075

Tel 03.9402 6274 ; Mobile 0422.610 554

Email: nguyennguyenkhai@yahoo.com

 

11. Chùa Bồ Đề

Trụ Trì: Ni Sư Thích Nữ Nhật Liên,
Chánh Thủ Quỹ Vụ Ni Bộ

30 Charles St

ST ALBANS, VIC 3021

Mobile 0422.313 922

Email: ngoclien1205@yahoo.com

 

12. Chùa Pháp Vân

Trụ Trì: Sư Cô Thích Nữ Phổ Huệ,
Tổng Vụ Phó TV Cư Sĩ-Thanh Niên
Thư Ký TV Hoằng Pháp-Giáo Dục

192 Sunshine Ave

KEALBA, VIC 3021

Mobile 0432.456 977

Email: phohuetn@gmail.com

 

TIỂU BANG NAM ÚC (Tp Adelaide)

 

13. Chùa Pháp Hoa

Trụ Trì: Thượng Tọa Thích Viên Trí,
Phó Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành
Tổng Vụ Trưởng TV Cư Sĩ-Thanh Niên
20 Butler Ave, PENNINGTON, SA 5013

Tel 08.8447 8477 ; Mobile 0435.373 800

Email: vientri15@yahoo.com.au

 

14. Chùa Bắc Linh,

Trụ Trì: Thượng Tọa Thích Viên Trí,
Phó Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành
Tổng Vụ Trưởng TV Cư Sĩ-Thanh Niên
99 Reedy Road, BUCKLAND PARK, SA 5120

Mobile 0435.373 800

 

15. Chùa Quan Âm

Trụ Trì: Ni Sư Thích Nữ Viên Thông, 

Phó Thủ Quỹ Hội Đồng Điều Hành

21 Hanson Road

WOODVILLE NORTH, SA 5012

Tel 08.8347 2519 ; Mobile 0405.692 991

Email: vienthong666@yahoo.com.au

 

16. Thiền Viện Minh Quang Nam Úc

Viện Chủ: Hòa Thượng Thích Minh Hiếu;
Trụ Trì: SC Thích Nữ Như Liên,

50 David Terrace

KILKENNY, SA 5009

Tel 08.71202670

 

TIỂU BANG NSW (Tp Sydney)

 

17. Chùa Pháp Bảo

Phương Trượng: Hòa Thượng Thích Bảo Lạc,
Thành Viên Hội Đồng Chứng Minh-Cố Vấn

Mobile 0410.990 434

Quyền Trụ Trì: Sư Cô Thích Nữ Giác Anh,
Phó Thư Ký Vụ Ni Bộ

148-154 Edensor Rd

ST JOHNS PARK, NSW 2176

Tel 02-9610 5452
Email: phapbao@bigpond.net.au

 

 

18. Thiền Lâm Pháp Bảo

Trụ Trì: Thượng Tọa Thích Phổ Huân

590 Bent Bassin Rd

WALLACIA, NSW 2745

Tel 02.63662687

 

19. Tổ Đình Minh Quang

Viện Chủ: Hòa Thượng Thích Minh Hiếu

Email: tminhhieu@yahoo.com

Trụ Trì: Thượng Tọa Thích Minh Hội,
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Từ Thiện-Tài Chánh

28-32 Chadderton St

CANLEY VALE, NSW 2166

Tel 02.97238700

Email: thichminhhoi68@gmail.com

Website: thienvienminhquang.com

 

20. Chùa Huyền Quang

Trụ Trì: Hòa Thượng Thích Bổn Điền,
Chánh Thư Ký Hội Đồng Chứng Minh-Cố Vấn

188 Chapel Rd South

BANKSTOWN, NSW 2200

Tel 02.9707 3347

Email: thichbondien@gmail.com

 

20. Chùa Huyền Quang

Phó Trụ Trì: Hòa Thượng Thích Thiện Hiền

188 Chapel Rd South

BANKSTOWN, NSW 2200

Mobile 0412.457443

Email: thichthienhien@gmail.com

 

21. Chùa A Di Đà

Trụ Trì: Hòa Thượng Thích Nguyên Trực,

Thành Viên Hội Đồng Chứng Minh-Cố Vấn
52 Bareena St

CANLEY VALE, NSW 2166

Tel 02.8704 6317 ; Mobile 0412.637 962

Email: nguyentructhich@gmail.com

www.chuaadida.com

 

22. Chùa Thiên Ấn

Trụ Trì: Hòa Thượng Thích Như Định,

Phó Hội Chủ Hội Đồng Điều Hành

71 Delamere St

CANLEY VALE, NSW 2166

Tel 02.8704 3362 ; Mobile 0431.313 247

 

23. Chùa Trúc Lâm

Trụ Trì: Hòa Thượng Thích Tâm Minh,
Hội Chủ Hội Đồng Điều Hành

13 Winspear Ave

BANKSTOWN, NSW 2200

Tel 02.97086339 

 

24. Chùa Long Quang

Trụ Trì:Thượng Tọa Thích Phổ Hương

88 ST Johns Road

CABRAMATTA, NSW 2166

Mob 0432.126 234

Email: nguyenthich@gmail.com

 

 

(Địa chỉ tạm Chùa Long Quang
trong thời gian xây dựng:
235 Railway Parade
Cabramatta, NSW 2166)

 

25. Chùa Hưng Long

Trụ Trì: Thượng Tọa Thích Đạo Thông

179 Gladstone St

CABRAMATTA, NSW 2166

Tel 02.9726 0394 ; Mobile 0422.432 494

Email: thichnhuankim@yahoo.com.au

 

26. Tu Viện Minh Giác

Trụ Trì: Thượng Tọa Thích Hạnh Hiếu

42 St Johns St

CABRAMATTA, NSW 2166

Tel 02.9724 3480

Email: minhgiacmonastery@yahoo.com.au

 

27. Thiền Viện Vĩnh Đức

Trụ Trì: Thượng Tọa Thích Hạnh Hiếu

34 Allenby Rd

ROSEMORE, NSW 2557

Tel 02.9606 7167

 

28. Tu Viện Nguyên Thiều

Trụ Trì: Thượng Tọa Thích Đạo Hiển

155 The Boulevarde

FAIRFIELD HEIGHTS, NSW 2165

Tel 02.9726 2661

Email: thichdaohien@gmail.com

 

29. Chùa Minh Giác

Trụ Trì: Thượng Tọa Thích Hạnh Tri,
Chánh Thủ Quỹ Giáo Hội

564 The Horsley Dr.

SMITHFIELD, NSW 2164

Tel 02.97261030

Email: hanhtriminhgiac2007@yahoo.com

 

30. Chùa Liên Hoa

Trụ Trì: Ni Sư Thích Nữ Tâm Lạc,

Phó Thủ Quỹ Hội Đồng Điều Hành
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội-Tài Chánh

595 Canterbury Rd

BELMORE, NSW 2192

Tel 02.9879 4378

Email: lienhoa_australia@yahoo.com.au

 

31. Chùa Báo Ân 

Trụ Trì: Ni Sư Thích Nữ Huệ Khiết

12 Church St

CABRAMATTA, NSW 2166

Mobile 0466.554 929

Email: baoantemple@gmail.com

 

32. Tịnh xá Minh Đăng Quang

Trụ Trì: Sư Cô Thích Nữ Thành Liên,

Tổng Vụ Phó TV Từ Thiện Xã Hội-Tài Chánh

5 Coventry Rd

CABRAMATTA, NSW 2166

Tel 02.9788 6847

 

33. Tịnh Xá Thanh Lương

Trụ Trì: Ni Sư Thích Nữ Thảo Liên,
Ủy Viên Tổng Vụ Hoằng Pháp-Giáo Dục

37 Canberra St

ST JOHNS PARK, NSW 2176

Tel 02.8712 1730 ; Mob 0470.340 711

 Email: tinhxathanhluong@gmail.com


34. Hương Vân Lan Nhã

Trụ Trì: Sư Cô Thích Nữ Huệ Minh,

Tổng Vụ Phó TV Cư Sĩ-Thanh Niên
Thư Ký & Thủ Quỹ TV Nghi Lễ-Văn Hóa

45 Harrington Street

Cabramatta West, NSW 2166

Tel: 0451.181 323

 

 

LÃNH THỔ ACT (Thủ đô Canberra)

 

35. Tu Viện Vạn Hạnh

Trụ Trì: Hòa Thượng Thích Quảng Ba

32 Archibald St

LYNEHAM, ACT 2602

Tel 02.6257 5517 ; Mobile 0412.224 553

Email: thichquangba@gmail.com

 

TIỂU BANG TÂY ÚC (Tp Perth)

 

36. Quán Thế Âm Ni Tự

Trụ Trì: Ni Trưởng Thích Nữ Phước Trí,

Vụ Trưởng Vụ Ni Bộ

128 Nollamarra Ave

NOLLAMARRA, WA 6062.

Tel 08.9349 8887
Email: quantheamnitu.au@gmail.com

 

36. Quán Thế Âm Ni Tự

Phó Trụ Trì: Ni Trưởng Thích Nữ Chơn Đạo,

Vụ Phó Vụ Ni Bộ

128 Nollamarra Ave

NOLLAMARRA, WA 6062

Tel 08.9349 8887

Email: quantheamnitu.au@gmail.com

 

37. Thiền Viện Minh Quang Tây Úc

Viện Chủ: Hòa Thượng Thích Minh Hiếu,
Trụ Trì: Thượng Tọa Thích Minh Thường

5 Hyem  Road, Herne Hill, WA 6056

Tel 08.9296 4259

 

 

TIỂU BANG QUEENSLAND (Tp Brisbane)

 

38. Chùa Pháp Quang

Trụ Trì: Hòa Thượng Thích Nhật Tân,
Thành Viên Hội Đồng Chứng Minh-Cố Vấn

12 Freeman Rd

DURACK, QLD 4077

Tel 07.33721113 ; Mobile 0402.442 431

Email: thnhattan@yahoo.com.au

 
39. Chùa Linh Sơn

Trụ Trì: Ni Sư Thích Nữ Trí Lưu,
Phó Thủ Quỹ Vụ Ni Bộ

89 Rowe Tce

DARRA, QLD 4076

Tel 07.3375 4268

 

40. Ni Viện Minh Quang 

Khai Sơn: Hòa Thượng Thích Minh Hiếu

Trụ Trì: Sư Cô Thích Nữ Thảo Liên

154 Harwoods Road,
Karrabin, QLD 4306

Mobile: 0435 459 989

 

LÃNH THỔ NORTHERN TERRITORY (Tp Darwin)

 

41. Hội Phật Tử Việt Nam Bắc Úc

Vietnamese Buddhist Society of the Northern Territory In  Australia

Hội Trưởng: Đạo Hữu Huệ Hiếu 

37 Parkside Crescent,
 Leanyer, NT 0812
Tel: 0429. 804 333
Email: quangvp72@gmail.com


 

 

Thành phố Auckland, TÂN TÂY LAN

 

42. Chùa Giác Nhiên

Trụ Trì: Hòa Thượng Thích Trường Sanh,

Thành Viên Hội Đồng Chứng Minh-Cố Vấn
70A Avenue Rd, Otahuhu

Auckland. New Zealand

Tel: 64.9.2761747 ; 64.9.2761745

Email: thichtruongsanh@yahoo.com


43. Chùa Trí Đức

Trụ Trì: Thượng Tọa Thích Đạo Nguyên,

Tổng Vụ Trưởng TV Hoằng Pháp-Giáo Dục

321 Massey Rd, Mangere East, Auckland. New Zealand

Cell phone: +64 21 128 7982 

Email: chuatriduc@yahoo.co.nzThành viên Tăng Ni Giáo Hội:

1/ Đại Đức Thích Hạnh Phát

Ủy Viên Tổng Vụ Nghi Lễ-Văn Hóa

Tịnh Thất An Đức

7 Mahogany St, Prestons, NSW 2170

Tel: 0420. 637 899

 

2/Đại Đức Thích Nghiêm Tịnh

Ủy Viên Tổng Vụ Hoằng Pháp-Giáo Dục

Tịnh Thất Lăng Già

25 Woodbine St, Yahoona, NSW 2199

Tel: 0401. 776 083

 

3/Ni Sư Thích Nữ Như Như

Tịnh Thất Diệu Hỷ

662 Smithfield Rd, Edensor Park, NSW 2176.

Tel: 0481. 323 499

 

4/ NS Thích Nữ Hạnh Từ

Tịnh Thất Huê Lâm

119 Torrens Street

Canley Heights, NSW 2166

Tel: 0401. 977 817

5/ NS Thích Nữ An Hiếu

Tịnh Thất Pháp Quang

112 Canley Vale Road

Canley Vale, NSW 2166

Tel: 0475 209 143 

 

6/ĐĐ Thích Huyền Thọ
Chùa Giác Nhiên
70A Avenue Rd, Otahuhu

Auckland. New Zealand
Cell phone: +64 21 081 13801

 

7/ĐĐ Thích Vạn Thắng

Hương Vân Lan Nhã

45 Harrington Street
Cabramatta West, NSW 2166
Tel: 0466 031 471

 

8/ĐĐ Thích Tâm Huy

Quán Âm Tự

496 Angle Vale Road
Hillier, SA 5116

Cell phone: 0456 176 963


9/NS Thích Nữ Nhật Viên
Chùa Giác Nhiên
70A Avenue Rd, Otahuhu

Auckland. New Zealand

 

10/SC Thích Nữ Lệ Nghiêm
Chùa Trí Đức

321 Massey Rd,
Mangere East, Auckland.
New Zealand
Cell phone: +64 21 128 798211/SC Thích Nữ Hạnh Hiếu
Tịnh Thất An Lạc
9/3 Pevensey St,
Canley Vale, NSW 2166

Cell phone: 0422 680 352


12/SC Thích Nữ Diệu Tuyết (Viên Minh)
37 Jolimont Pl,
Dingley Village, Vic 3172

Cell phone: 0415 551 858