PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: Chùa Trúc Lâm, 11-15 Winspear Ave, Bankstown, NSW 2200. Tel: +61.02. 97086339 ; Mobile: 0422 310 225. Australia. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: giaohoiucchau@gmail.com.
KẾT NỐI CÙNG PGUC
THƯ MỤC TÁC GIẢ
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,000

Thư gởi Viện Hóa Đạo

23 Tháng Mười 201912:35 CH(Xem: 4294)
Thư gởi Viện Hóa Đạo
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Uùc Đại Lợi – Tân Tây Lan
The Unified Vietnamese Buddhist Congregation of Australia – New Zealand
Hội Đồng Điều Hành
Văn Phòng Hội Chủ – Chùa Pháp Hoa
20 Butler Avenue, Pennington, SA 5013 – AUSTRALIA. Tel: (08) 8447 8477. Fax: (08) 8240 1758
Văn Phòng Tổng Thư Ký – Chùa Pháp Bảo.
154 Edensor Road, St. Johns Park, NSW 2176 – AUSTRALIA. Tel: (02) 9610 5452. Fax: (02) 9823 8748
Số 14/HĐĐH/TN
Phật Lịch 2547, Úc Châu ngày 25/5/2003
 
Kính gởi: Hòa Thượng Thích Quảng Độ
Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Việt Nam
 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật
 

Kính bạch Hòa Thượng Viện Trưởng,

Giáo Hội Phật Giáo Viêt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi Tân Tây Lan từ sau Đại Hội khoáng đại 1999 trong nhiệm kỳ 4 năm hoạt động Phật sự đã từng bước tiến triển tốt đẹp.

Về tu học: Giáo Hội đang duy trì các khóa an cư kiết hạ truyền thống mồi năm một lần trong thời gian 10 ngày, đã quy tụ hầu hết Tăng Ni và một số Phật tử nhiệt thành trong Giáo Hội về một trụ xứ tu học nghiêm túc, tạo được tín tâm cho hàng Phật tử và uy thế cho Phật Giáo trên đà tiến triển.

Giáo Hội cũng đã tổ chức khóa học Phật pháp cuối năm cho hàng Phật toàn liên bang Úc Châu tham dự và nhiều Phật tử dự khoá đã thấy có tiến bộ rõ rệt và cải thiện thân tâm cụ thể xây dựng được nếp sống gia dình lành mạnh và an lạc.

Các khóa tu học tại các cơ sở địa phương thật đa dạng và nhiều khởi sắc như khóa tu Bát Quan trai, khoá tu gieo duyên, khóa huân tu Tịnh Độ, Khóa Thiền quán... cũng đang được hàng Phật tử thuần thành tu tập rất tinh cần.

Về cơ sở lúc mới thành lập có 23 đơn vị, sau thời gian 4 năm số Tự viên trong Giáo Hội hiện nay là 30 đơn vị. Do chư Tăng Ni trong Giáo Hội trực tiếp điều hành, hướng dẫn Phật tử theo truyền Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất lâu đời.

Với tâm nguyện là hàng trưởng tử của đức Phật lấy chí nguyện phục vụ làm phương châm hành hoạt, cùng GHPGVNTN Hải Ngoại tại các Châu hòa nhịp theo đường huớng của Giáo Hội Mẹ tại quê nhà, trong sứ mệnh hoằng pháp lợi sanh, báo Phật ân đức.

Ban Tổ Chức Đại Hội Khoáng Đại Kỳ II, GHPGVN TN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan (từ 29 đến 31 / 8/ 2003) kính đệ thư này, mong Hòa Thượng Viện Trưởng - sau ngày mãn hạn quản chế - gởi đến Đại Hội Giáo Hội Úc Châu một văn thư chào mừng Đại Hội, đồng thời để khuyến tấn, khích lệ Tăng Ni, Phật tử tiếp tục đóng góp nhân tài vật lực xây dựng tiền đồ đạo pháp, duy trì tôn phong tổ đức theo chí nguyện ‘phụng sự chúng sanh tức là cúng dường chư Phật’.

Kính nguyện Hòa Thương sớm được trả lại quyền tự do, pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ.

Khể thủ.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát
Tỳ kheo Thích Bảo Lạc
Tổng Thư Ký
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
KẾT NỐI CÙNG PGUC