PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: Chùa Trúc Lâm, 11-15 Winspear Ave, Bankstown, NSW 2200. Tel: +61.02. 97086339 ; Mobile: 0422 310 225. Australia. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: giaohoiucchau@gmail.com.
KẾT NỐI CÙNG PGUC
THƯ MỤC TÁC GIẢ
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,000

Day 3: Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 21 tại: Y Camp Adair, Auckland, New Zealand (từ ngày 24 đến 28/12/2023)

07 Tháng Giêng 20249:29 SA(Xem: 982)
Day 3: Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 21 tại: Y Camp Adair, Auckland, New Zealand (từ ngày 24 đến 28/12/2023)


Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 21 tại:
Y Camp Adair, Auckland, New Zealand
(từ ngày 24 đến 28/12/2023)
Thứ Ba 26/12/2023

Thức chúng
Công phu khuya + Thiền hành
Khai thị: HT Trường Sanh

Tảo thực

Phật Pháp Vấn Đáp 1
HT. Thích Bảo Lạc
HT. Thích Minh Hiếu
HT. Thích Bổn Điền
TT. Thích Giác Tín
TT. Thích Đạo Nguyên
TT .Thích Minh Thường
TT.Thích Viên Tịnh
NS. Thảo Liên

Questions and Answers

Lớp Thiếu Nhi A & B:
TT Nguyên Tạng
SC. TN Nguyên Khai
SC. TN Phổ Huệ
PT Diệu Hảo

Ngọ trai

Lớp giáo lý (4)
Thiền, Tịnh song tu
Giáo thọ:
TT Nhuận Chơn
TT Hạnh Tri

Họp HĐĐH

Lớp Thiếu Nhi A
The Way of
Wholesome Living for Mind
Giảng viên: PT Diệu Hảo

Lớp Thiếu Nhi B
The Way of
Wholesome Living for Mind
Giảng viên: PT Quảng Tuệ

Công phu chiều
Thiền hành/niệm Phật

Vãng thực

Họp HĐĐH
Thời Kinh Tịnh Độ

Lớp giáo lý (5)
Yếu Nghĩa
Phát Bồ Đề Tâm Văn
Giáo thọ:
TT Đạo Nguyên
TT Viên Trí

Lớp Thiếu Nhi A
Loving Kindness Meditation
Giảng viên:
SC Nguyên Khai
PT Quảng Diệu


Lớp Thiếu Nhi B
Loving Kindness Meditation
Giảng viên:
PT Quảng Tuệ
PT Diệu Hảoday 3--khoa tu 21 (1)day 3--khoa tu 21 (2)day 3--khoa tu 21 (3)day 3--khoa tu 21 (4)day 3--khoa tu 21 (5)day 3--khoa tu 21 (6)day 3--khoa tu 21 (7)day 3--khoa tu 21 (8)day 3--khoa tu 21 (9)day 3--khoa tu 21 (10)day 3--khoa tu 21 (11)day 3--khoa tu 21 (12)day 3--khoa tu 21 (13)day 3--khoa tu 21 (14)day 3--khoa tu 21 (15)day 3--khoa tu 21 (16)day 3--khoa tu 21 (17)day 3--khoa tu 21 (18)day 3--khoa tu 21 (19)day 3--khoa tu 21 (20)day 3--khoa tu 21 (21)day 3--khoa tu 21 (22)day 3--khoa tu 21 (23)day 3--khoa tu 21 (24)day 3--khoa tu 21 (25)day 3--khoa tu 21 (26)day 3--khoa tu 21 (27)day 3--khoa tu 21 (28)day 3--khoa tu 21 (29)day 3--khoa tu 21 (30)day 3--khoa tu 21 (31)day 3--khoa tu 21 (32)day 3--khoa tu 21 (33)day 3--khoa tu 21 (34)day 3--khoa tu 21 (35)day 3--khoa tu 21 (36)day 3--khoa tu 21 (37)day 3--khoa tu 21 (38)day 3--khoa tu 21 (39)day 3--khoa tu 21 (40)day 3--khoa tu 21 (41)day 3--khoa tu 21 (42)day 3--khoa tu 21 (43)day 3--khoa tu 21 (44)day 3--khoa tu 21 (45)day 3--khoa tu 21 (46)day 3--khoa tu 21 (47)day 3--khoa tu 21 (48)day 3--khoa tu 21 (49)day 3--khoa tu 21 (50)day 3--khoa tu 21 (51)day 3--khoa tu 21 (52)day 3--khoa tu 21 (53)day 3--khoa tu 21 (54)day 3--khoa tu 21 (55)day 3--khoa tu 21 (56)day 3--khoa tu 21 (57)day 3--khoa tu 21 (58)day 3--khoa tu 21 (59)day 3--khoa tu 21 (60)day 3--khoa tu 21 (61)day 3--khoa tu 21 (62)day 3--khoa tu 21 (63)day 3--khoa tu 21 (64)day 3--khoa tu 21 (65)day 3--khoa tu 21 (66)day 3--khoa tu 21 (67)day 3--khoa tu 21 (68)day 3--khoa tu 21 (69)day 3--khoa tu 21 (70)day 3--khoa tu 21 (71)day 3--khoa tu 21 (72)day 3--khoa tu 21 (73)day 3--khoa tu 21 (74)day 3--khoa tu 21 (75)day 3--khoa tu 21 (76)day 3--khoa tu 21 (77)day 3--khoa tu 21 (78)day 3--khoa tu 21 (79)day 3--khoa tu 21 (80)day 3--khoa tu 21 (81)day 3--khoa tu 21 (82)day 3--khoa tu 21 (83)day 3--khoa tu 21 (84)day 3--khoa tu 21 (85)day 3--khoa tu 21 (86)day 3--khoa tu 21 (87)day 3--khoa tu 21 (88)day 3--khoa tu 21 (89)day 3--khoa tu 21 (90)day 3--khoa tu 21 (91)day 3--khoa tu 21 (92)day 3--khoa tu 21 (93)day 3--khoa tu 21 (94)day 3--khoa tu 21 (95)day 3--khoa tu 21 (96)day 3--khoa tu 21 (97)day 3--khoa tu 21 (98)day 3--khoa tu 21 (99)day 3--khoa tu 21 (100)day 3--khoa tu 21 (101)day 3--khoa tu 21 (102)day 3--khoa tu 21 (103)day 3--khoa tu 21 (104)day 3--khoa tu 21 (105)day 3--khoa tu 21 (106)day 3--khoa tu 21 (107)day 3--khoa tu 21 (108)day 3--khoa tu 21 (109)day 3--khoa tu 21 (110)day 3--khoa tu 21 (111)day 3--khoa tu 21 (112)day 3--khoa tu 21 (113)day 3--khoa tu 21 (114)day 3--khoa tu 21 (115)day 3--khoa tu 21 (116)day 3--khoa tu 21 (117)day 3--khoa tu 21 (118)day 3--khoa tu 21 (119)day 3--khoa tu 21 (120)day 3--khoa tu 21 (121)day 3--khoa tu 21 (122)day 3--khoa tu 21 (123)day 3--khoa tu 21 (124)day 3--khoa tu 21 (125)day 3--khoa tu 21 (126)day 3--khoa tu 21 (127)day 3--khoa tu 21 (128)day 3--khoa tu 21 (129)day 3--khoa tu 21 (130)day 3--khoa tu 21 (131)day 3--khoa tu 21 (132)day 3--khoa tu 21 (133)day 3--khoa tu 21 (134)day 3--khoa tu 21 (135)day 3--khoa tu 21 (136)day 3--khoa tu 21 (137)day 3--khoa tu 21 (138)day 3--khoa tu 21 (139)day 3--khoa tu 21 (140)day 3--khoa tu 21 (141)day 3--khoa tu 21 (142)day 3--khoa tu 21 (143)day 3--khoa tu 21 (144)day 3--khoa tu 21 (145)day 3--khoa tu 21 (146)day 3--khoa tu 21 (147)day 3--khoa tu 21 (148)day 3--khoa tu 21 (149)day 3--khoa tu 21 (150)day 3--khoa tu 21 (151)day 3--khoa tu 21 (152)day 3--khoa tu 21 (153)day 3--khoa tu 21 (154)day 3--khoa tu 21 (155)day 3--khoa tu 21 (156)day 3--khoa tu 21 (157)day 3--khoa tu 21 (158)day 3--khoa tu 21 (159)day 3--khoa tu 21 (160)day 3--khoa tu 21 (161)day 3--khoa tu 21 (162)day 3--khoa tu 21 (163)day 3--khoa tu 21 (164)day 3--khoa tu 21 (165)day 3--khoa tu 21 (166)day 3--khoa tu 21 (167)day 3--khoa tu 21 (168)day 3--khoa tu 21 (169)day 3--khoa tu 21 (170)day 3--khoa tu 21 (171)day 3--khoa tu 21 (172)day 3--khoa tu 21 (173)day 3--khoa tu 21 (174)day 3--khoa tu 21 (175)day 3--khoa tu 21 (176)day 3--khoa tu 21 (177)day 3--khoa tu 21 (178)day 3--khoa tu 21 (179)day 3--khoa tu 21 (180)day 3--khoa tu 21 (181)day 3--khoa tu 21 (182)
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
KẾT NỐI CÙNG PGUC