PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: Chùa Trúc Lâm, 11-15 Winspear Ave, Bankstown, NSW 2200. Tel: +61.02. 97086339 ; Mobile: 0422 310 225. Australia. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: giaohoiucchau@gmail.com.
KẾT NỐI CÙNG PGUC
THƯ MỤC TÁC GIẢ
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,000

Day 5: Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 20 cuối năm 2022 tại Thiền Lâm Pháp Bảo, NSW, Australia

08 Tháng Giêng 20237:33 CH(Xem: 2214)
Day 5: Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 20 cuối năm 2022 tại Thiền Lâm Pháp Bảo, NSW, Australia
CHƯƠNG TRÌNH LỄ BẾ MẠC
Bắt đầu lúc 9am, 31/12/2022)
(MC: TT Thích Viên Tịnh)


- Phật tử học viên tề tựu
- Cung nghinh chư Tôn Đức quang lâm
- Niệm Phật cầu gia bị
- Tuyên bố lý do và giới thiệu chư Tôn Đức tham dự
- Diễn văn bế mạc của Phó Ban Tổ Chức (TT Thích Phổ Huân
- Ban Thư ký báo cáo công việc (TT Thích Giác Tín)
- Cảm tưởng của đại diện học viên (Đh Thanh Phi, Đh Quảng Như, Đh.Diệu Hoàng)
- Nhận xét của TV Hoằng Pháp & công bố kết quả thi (TT Thích Đạo Nguyên)
- Phát thưởng quý Phật tử xuất sắc (TT Nguyên Tạng, TT Đạo Nguyên)
- Lời tán thán công đức của HT Hội Chủ Thích Tâm Minh
- Lời cảm tạ của BTC (TT Trưởng ban Thích Hạnh Tri)
- Công bố Ban Tổ Chức Khóa tu học kỳ 17 và Bàn giao con dấu KTH cho BTC khóa tu kỳ 17 (HT Thích Như Định)
- Phát Chứng Chỉ Tu Học (TT Thích Giác Tín)
- Đạo từ của Trưởng Lão Hòa Thượng Chứng Minh Thích Bảo Lạc
- Hồi hướng công đức và hoàn mãn.

day 5-khoa tu ky 20 (1)day 5-khoa tu ky 20 (2)day 5-khoa tu ky 20 (3)day 5-khoa tu ky 20 (4)day 5-khoa tu ky 20 (5)day 5-khoa tu ky 20 (6)day 5-khoa tu ky 20 (7)day 5-khoa tu ky 20 (8)day 5-khoa tu ky 20 (9)day 5-khoa tu ky 20 (10)day 5-khoa tu ky 20 (11)day 5-khoa tu ky 20 (12)day 5-khoa tu ky 20 (13)day 5-khoa tu ky 20 (14)day 5-khoa tu ky 20 (15)day 5-khoa tu ky 20 (16)day 5-khoa tu ky 20 (17)day 5-khoa tu ky 20 (18)day 5-khoa tu ky 20 (19)day 5-khoa tu ky 20 (20)day 5-khoa tu ky 20 (21)day 5-khoa tu ky 20 (22)day 5-khoa tu ky 20 (23)day 5-khoa tu ky 20 (24)day 5-khoa tu ky 20 (25)day 5-khoa tu ky 20 (26)day 5-khoa tu ky 20 (27)day 5-khoa tu ky 20 (28)day 5-khoa tu ky 20 (29)day 5-khoa tu ky 20 (30)day 5-khoa tu ky 20 (31)day 5-khoa tu ky 20 (32)day 5-khoa tu ky 20 (33)day 5-khoa tu ky 20 (34)day 5-khoa tu ky 20 (35)day 5-khoa tu ky 20 (36)day 5-khoa tu ky 20 (37)day 5-khoa tu ky 20 (38)day 5-khoa tu ky 20 (39)day 5-khoa tu ky 20 (40)day 5-khoa tu ky 20 (41)day 5-khoa tu ky 20 (42)day 5-khoa tu ky 20 (43)day 5-khoa tu ky 20 (44)day 5-khoa tu ky 20 (45)day 5-khoa tu ky 20 (46)day 5-khoa tu ky 20 (47)day 5-khoa tu ky 20 (48)day 5-khoa tu ky 20 (49)day 5-khoa tu ky 20 (50)day 5-khoa tu ky 20 (51)day 5-khoa tu ky 20 (52)day 5-khoa tu ky 20 (53)day 5-khoa tu ky 20 (54)day 5-khoa tu ky 20 (55)day 5-khoa tu ky 20 (56)day 5-khoa tu ky 20 (57)day 5-khoa tu ky 20 (58)day 5-khoa tu ky 20 (59)day 5-khoa tu ky 20 (60)day 5-khoa tu ky 20 (61)day 5-khoa tu ky 20 (62)day 5-khoa tu ky 20 (63)day 5-khoa tu ky 20 (64)day 5-khoa tu ky 20 (65)day 5-khoa tu ky 20 (66)day 5-khoa tu ky 20 (67)day 5-khoa tu ky 20 (68)day 5-khoa tu ky 20 (69)day 5-khoa tu ky 20 (70)day 5-khoa tu ky 20 (71)day 5-khoa tu ky 20 (72)day 5-khoa tu ky 20 (73)day 5-khoa tu ky 20 (74)day 5-khoa tu ky 20 (75)day 5-khoa tu ky 20 (76)day 5-khoa tu ky 20 (77)day 5-khoa tu ky 20 (78)day 5-khoa tu ky 20 (79)day 5-khoa tu ky 20 (80)day 5-khoa tu ky 20 (81)day 5-khoa tu ky 20 (82)day 5-khoa tu ky 20 (83)day 5-khoa tu ky 20 (84)day 5-khoa tu ky 20 (85)day 5-khoa tu ky 20 (86)day 5-khoa tu ky 20 (87)day 5-khoa tu ky 20 (88)day 5-khoa tu ky 20 (89)day 5-khoa tu ky 20 (90)day 5-khoa tu ky 20 (91)day 5-khoa tu ky 20 (92)day 5-khoa tu ky 20 (93)day 5-khoa tu ky 20 (94)day 5-khoa tu ky 20 (95)day 5-khoa tu ky 20 (96)day 5-khoa tu ky 20 (97)day 5-khoa tu ky 20 (98)day 5-khoa tu ky 20 (99)day 5-khoa tu ky 20 (100)day 5-khoa tu ky 20 (101)day 5-khoa tu ky 20 (102)day 5-khoa tu ky 20 (103)day 5-khoa tu ky 20 (104)day 5-khoa tu ky 20 (105)day 5-khoa tu ky 20 (106)day 5-khoa tu ky 20 (107)day 5-khoa tu ky 20 (108)day 5-khoa tu ky 20 (109)day 5-khoa tu ky 20 (110)day 5-khoa tu ky 20 (111)day 5-khoa tu ky 20 (112)day 5-khoa tu ky 20 (113)day 5-khoa tu ky 20 (114)day 5-khoa tu ky 20 (115)day 5-khoa tu ky 20 (116)day 5-khoa tu ky 20 (117)day 5-khoa tu ky 20 (118)day 5-khoa tu ky 20 (119)day 5-khoa tu ky 20 (120)day 5-khoa tu ky 20 (121)day 5-khoa tu ky 20 (122)day 5-khoa tu ky 20 (123)day 5-khoa tu ky 20 (124)day 5-khoa tu ky 20 (125)day 5-khoa tu ky 20 (126)day 5-khoa tu ky 20 (127)day 5-khoa tu ky 20 (128)day 5-khoa tu ky 20 (129)day 5-khoa tu ky 20 (130)day 5-khoa tu ky 20 (131)day 5-khoa tu ky 20 (132)day 5-khoa tu ky 20 (133)day 5-khoa tu ky 20 (134)day 5-khoa tu ky 20 (135)day 5-khoa tu ky 20 (136)day 5-khoa tu ky 20 (137)day 5-khoa tu ky 20 (138)day 5-khoa tu ky 20 (139)day 5-khoa tu ky 20 (140)day 5-khoa tu ky 20 (141)day 5-khoa tu ky 20 (142)day 5-khoa tu ky 20 (143)day 5-khoa tu ky 20 (144)day 5-khoa tu ky 20 (145)day 5-khoa tu ky 20 (146)day 5-khoa tu ky 20 (147)day 5-khoa tu ky 20 (148)day 5-khoa tu ky 20 (149)day 5-khoa tu ky 20 (150)day 5-khoa tu ky 20 (151)day 5-khoa tu ky 20 (152)day 5-khoa tu ky 20 (153)day 5-khoa tu ky 20 (154)day 5-khoa tu ky 20 (155)day 5-khoa tu ky 20 (156)day 5-khoa tu ky 20 (157)day 5-khoa tu ky 20 (158)day 5-khoa tu ky 20 (159)day 5-khoa tu ky 20 (160)day 5-khoa tu ky 20 (161)day 5-khoa tu ky 20 (162)day 5-khoa tu ky 20 (163)day 5-khoa tu ky 20 (164)day 5-khoa tu ky 20 (165)day 5-khoa tu ky 20 (166)day 5-khoa tu ky 20 (167)day 5-khoa tu ky 20 (168)day 5-khoa tu ky 20 (169)day 5-khoa tu ky 20 (170)day 5-khoa tu ky 20 (171)day 5-khoa tu ky 20 (172)day 5-khoa tu ky 20 (173)day 5-khoa tu ky 20 (174)day 5-khoa tu ky 20 (175)day 5-khoa tu ky 20 (176)day 5-khoa tu ky 20 (177)day 5-khoa tu ky 20 (178)day 5-khoa tu ky 20 (179)day 5-khoa tu ky 20 (180)day 5-khoa tu ky 20 (181)day 5-khoa tu ky 20 (182)day 5-khoa tu ky 20 (183)day 5-khoa tu ky 20 (184)day 5-khoa tu ky 20 (185)day 5-khoa tu ky 20 (186)day 5-khoa tu ky 20 (187)day 5-khoa tu ky 20 (188)day 5-khoa tu ky 20 (189)day 5-khoa tu ky 20 (190)day 5-khoa tu ky 20 (191)day 5-khoa tu ky 20 (192)day 5-khoa tu ky 20 (193)day 5-khoa tu ky 20 (194)day 5-khoa tu ky 20 (195)day 5-khoa tu ky 20 (196)day 5-khoa tu ky 20 (197)day 5-khoa tu ky 20 (198)day 5-khoa tu ky 20 (199)day 5-khoa tu ky 20 (200)day 5-khoa tu ky 20 (201)day 5-khoa tu ky 20 (202)day 5-khoa tu ky 20 (203)day 5-khoa tu ky 20 (204)day 5-khoa tu ky 20 (205)day 5-khoa tu ky 20 (206)day 5-khoa tu ky 20 (207)day 5-khoa tu ky 20 (208)day 5-khoa tu ky 20 (209)day 5-khoa tu ky 20 (210)day 5-khoa tu ky 20 (211)day 5-khoa tu ky 20 (212)day 5-khoa tu ky 20 (213)day 5-khoa tu ky 20 (214)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
KẾT NỐI CÙNG PGUC