PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: Chùa Trúc Lâm, 11-15 Winspear Ave, Bankstown, NSW 2200. Tel: +61.02. 97086339 ; Mobile: 0422 310 225. Australia. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: giaohoiucchau@gmail.com.
KẾT NỐI CÙNG PGUC
THƯ MỤC TÁC GIẢ
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,000

Day 3: Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 20 cuối năm 2022 tại Thiền Lâm Pháp Bảo, NSW, Australia

08 Tháng Giêng 20236:08 CH(Xem: 2015)
Day 3: Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 20 cuối năm 2022 tại Thiền Lâm Pháp Bảo, NSW, Australia

Thứ Năm 29-12-2022

Thức chúng

Công phu khuya +
Thiền hành
Duy na & Duyệt Chúng
TT Nhuận Chơn
ĐĐ Nghiêm Tịnh

Khai thị:
HT Bổn Điền

Tảo thực

Phật Pháp Vấn Đáp 2

HT.Thích Tâm Minh
TT.Thích Nguyên Tạng
TT.Thích Minh Hội
TT.Thích Viên Tịnh
TT.Thích Hạnh Tri
TT.Thích Phổ Huân
NS Tâm Lạc
NS.TN Thảo Liên


Ngọ trai

2.30pm-3.00pm
Khóa Lễ Cầu Nguyện

Họp HĐĐH

Lớp giáo lý (5)
Vũ trụ quan Phật giáo – NS Thảo Liên
SC Giác Anh

Vãng thực

Thời Kinh Tịnh Độ

Lớp giáo lý (6)

Mười tông phái ở Trung hoa
(Pháp tướng tông, Mật Tông, Thiên thai tông)

TT. Viên Tịnh
TT. Minh Hội


day 3-khoa tu ky 20 (1)day 3-khoa tu ky 20 (2)day 3-khoa tu ky 20 (3)day 3-khoa tu ky 20 (4)day 3-khoa tu ky 20 (5)day 3-khoa tu ky 20 (6)day 3-khoa tu ky 20 (8)day 3-khoa tu ky 20 (9)day 3-khoa tu ky 20 (10)day 3-khoa tu ky 20 (11)day 3-khoa tu ky 20 (12)day 3-khoa tu ky 20 (13)day 3-khoa tu ky 20 (14)day 3-khoa tu ky 20 (15)day 3-khoa tu ky 20 (16)day 3-khoa tu ky 20 (17)day 3-khoa tu ky 20 (18)day 3-khoa tu ky 20 (19)day 3-khoa tu ky 20 (20)day 3-khoa tu ky 20 (21)day 3-khoa tu ky 20 (22)day 3-khoa tu ky 20 (23)day 3-khoa tu ky 20 (24)day 3-khoa tu ky 20 (25)day 3-khoa tu ky 20 (26)day 3-khoa tu ky 20 (27)day 3-khoa tu ky 20 (28)day 3-khoa tu ky 20 (29)day 3-khoa tu ky 20 (30)day 3-khoa tu ky 20 (31)day 3-khoa tu ky 20 (32)day 3-khoa tu ky 20 (33)day 3-khoa tu ky 20 (34)day 3-khoa tu ky 20 (35)day 3-khoa tu ky 20 (36)day 3-khoa tu ky 20 (37)day 3-khoa tu ky 20 (38)day 3-khoa tu ky 20 (39)day 3-khoa tu ky 20 (40)day 3-khoa tu ky 20 (41)day 3-khoa tu ky 20 (42)day 3-khoa tu ky 20 (43)day 3-khoa tu ky 20 (44)day 3-khoa tu ky 20 (45)day 3-khoa tu ky 20 (46)day 3-khoa tu ky 20 (47)day 3-khoa tu ky 20 (48)day 3-khoa tu ky 20 (49)day 3-khoa tu ky 20 (50)day 3-khoa tu ky 20 (51)day 3-khoa tu ky 20 (52)day 3-khoa tu ky 20 (53)day 3-khoa tu ky 20 (54)day 3-khoa tu ky 20 (55)day 3-khoa tu ky 20 (56)day 3-khoa tu ky 20 (57)day 3-khoa tu ky 20 (58)day 3-khoa tu ky 20 (59)day 3-khoa tu ky 20 (60)day 3-khoa tu ky 20 (61)day 3-khoa tu ky 20 (62)day 3-khoa tu ky 20 (63)day 3-khoa tu ky 20 (64)day 3-khoa tu ky 20 (65)day 3-khoa tu ky 20 (66)day 3-khoa tu ky 20 (67)day 3-khoa tu ky 20 (68)day 3-khoa tu ky 20 (69)day 3-khoa tu ky 20 (70)day 3-khoa tu ky 20 (71)day 3-khoa tu ky 20 (72)day 3-khoa tu ky 20 (73)day 3-khoa tu ky 20 (74)day 3-khoa tu ky 20 (75)day 3-khoa tu ky 20 (76)day 3-khoa tu ky 20 (77)day 3-khoa tu ky 20 (78)day 3-khoa tu ky 20 (79)day 3-khoa tu ky 20 (80)day 3-khoa tu ky 20 (81)day 3-khoa tu ky 20 (82)day 3-khoa tu ky 20 (83)day 3-khoa tu ky 20 (84)day 3-khoa tu ky 20 (85)day 3-khoa tu ky 20 (86)day 3-khoa tu ky 20 (87)day 3-khoa tu ky 20 (88)day 3-khoa tu ky 20 (89)day 3-khoa tu ky 20 (90)day 3-khoa tu ky 20 (91)day 3-khoa tu ky 20 (92)day 3-khoa tu ky 20 (93)day 3-khoa tu ky 20 (94)day 3-khoa tu ky 20 (95)day 3-khoa tu ky 20 (96)day 3-khoa tu ky 20 (97)day 3-khoa tu ky 20 (98)day 3-khoa tu ky 20 (99)day 3-khoa tu ky 20 (100)day 3-khoa tu ky 20 (101)day 3-khoa tu ky 20 (102)day 3-khoa tu ky 20 (103)day 3-khoa tu ky 20 (104)day 3-khoa tu ky 20 (105)day 3-khoa tu ky 20 (106)day 3-khoa tu ky 20 (107)day 3-khoa tu ky 20 (108)day 3-khoa tu ky 20 (109)day 3-khoa tu ky 20 (110)day 3-khoa tu ky 20 (111)day 3-khoa tu ky 20 (112)day 3-khoa tu ky 20 (113)day 3-khoa tu ky 20 (114)day 3-khoa tu ky 20 (115)day 3-khoa tu ky 20 (116)day 3-khoa tu ky 20 (117)day 3-khoa tu ky 20 (118)day 3-khoa tu ky 20 (119)day 3-khoa tu ky 20 (120)day 3-khoa tu ky 20 (121)day 3-khoa tu ky 20 (122)day 3-khoa tu ky 20 (123)day 3-khoa tu ky 20 (124)day 3-khoa tu ky 20 (125)day 3-khoa tu ky 20 (126)day 3-khoa tu ky 20 (127)day 3-khoa tu ky 20 (128)day 3-khoa tu ky 20 (129)day 3-khoa tu ky 20 (130)day 3-khoa tu ky 20 (131)day 3-khoa tu ky 20 (132)day 3-khoa tu ky 20 (133)day 3-khoa tu ky 20 (134)day 3-khoa tu ky 20 (135)day 3-khoa tu ky 20 (136)day 3-khoa tu ky 20 (137)day 3-khoa tu ky 20 (138)day 3-khoa tu ky 20 (139)day 3-khoa tu ky 20 (140)day 3-khoa tu ky 20 (141)day 3-khoa tu ky 20 (142)day 3-khoa tu ky 20 (143)day 3-khoa tu ky 20 (144)day 3-khoa tu ky 20 (145)day 3-khoa tu ky 20 (146)day 3-khoa tu ky 20 (147)day 3-khoa tu ky 20 (148)day 3-khoa tu ky 20 (149)day 3-khoa tu ky 20 (150)day 3-khoa tu ky 20 (151)day 3-khoa tu ky 20 (152)day 3-khoa tu ky 20 (153)day 3-khoa tu ky 20 (154)day 3-khoa tu ky 20 (155)day 3-khoa tu ky 20 (156)day 3-khoa tu ky 20 (157)day 3-khoa tu ky 20 (158)day 3-khoa tu ky 20 (159)day 3-khoa tu ky 20 (160)day 3-khoa tu ky 20 (161)day 3-khoa tu ky 20 (162)day 3-khoa tu ky 20 (163)day 3-khoa tu ky 20 (164)day 3-khoa tu ky 20 (165)day 3-khoa tu ky 20 (166)day 3-khoa tu ky 20 (167)day 3-khoa tu ky 20 (168)day 3-khoa tu ky 20 (169)day 3-khoa tu ky 20 (170)day 3-khoa tu ky 20 (171)day 3-khoa tu ky 20 (172)day 3-khoa tu ky 20 (173)day 3-khoa tu ky 20 (174)day 3-khoa tu ky 20 (175)day 3-khoa tu ky 20 (176)day 3-khoa tu ky 20 (177)day 3-khoa tu ky 20 (178)day 3-khoa tu ky 20 (179)day 3-khoa tu ky 20 (180)day 3-khoa tu ky 20 (181)day 3-khoa tu ky 20 (182)day 3-khoa tu ky 20 (183)day 3-khoa tu ky 20 (184)day 3-khoa tu ky 20 (185)day 3-khoa tu ky 20 (186)day 3-khoa tu ky 20 (187)day 3-khoa tu ky 20 (188)day 3-khoa tu ky 20 (189)day 3-khoa tu ky 20 (190)day 3-khoa tu ky 20 (191)day 3-khoa tu ky 20 (192)day 3-khoa tu ky 20 (193)day 3-khoa tu ky 20 (194)day 3-khoa tu ky 20 (195)day 3-khoa tu ky 20 (196)day 3-khoa tu ky 20 (197)day 3-khoa tu ky 20 (198)day 3-khoa tu ky 20 (199)day 3-khoa tu ky 20 (200)day 3-khoa tu ky 20 (201)day 3-khoa tu ky 20 (202)day 3-khoa tu ky 20 (203)day 3-khoa tu ky 20 (204)day 3-khoa tu ky 20 (205)day 3-khoa tu ky 20 (206)day 3-khoa tu ky 20 (207)day 3-khoa tu ky 20 (208)day 3-khoa tu ky 20 (209)day 3-khoa tu ky 20 (210)day 3-khoa tu ky 20 (211)day 3-khoa tu ky 20 (212)day 3-khoa tu ky 20 (213)day 3-khoa tu ky 20 (214)day 3-khoa tu ky 20 (215)day 3-khoa tu ky 20 (216)day 3-khoa tu ky 20 (217)day 3-khoa tu ky 20 (218)day 3-khoa tu ky 20 (219)day 3-khoa tu ky 20 (220)day 3-khoa tu ky 20 (221)day 3-khoa tu ky 20 (222)day 3-khoa tu ky 20 (223)day 3-khoa tu ky 20 (224)day 3-khoa tu ky 20 (225)day 3-khoa tu ky 20 (226)day 3-khoa tu ky 20 (227)day 3-khoa tu ky 20 (228)day 3-khoa tu ky 20 (229)day 3-khoa tu ky 20 (230)day 3-khoa tu ky 20 (231)day 3-khoa tu ky 20 (232)day 3-khoa tu ky 20 (233)day 3-khoa tu ky 20 (234)day 3-khoa tu ky 20 (235)day 3-khoa tu ky 20 (236)day 3-khoa tu ky 20 (237)day 3-khoa tu ky 20 (238)day 3-khoa tu ky 20 (239)day 3-khoa tu ky 20 (240)day 3-khoa tu ky 20 (241)day 3-khoa tu ky 20 (242)day 3-khoa tu ky 20 (243)day 3-khoa tu ky 20 (244)day 3-khoa tu ky 20 (245)day 3-khoa tu ky 20 (246)day 3-khoa tu ky 20 (247)day 3-khoa tu ky 20 (248)day 3-khoa tu ky 20 (249)day 3-khoa tu ky 20 (250)day 3-khoa tu ky 20 (251)day 3-khoa tu ky 20 (252)day 3-khoa tu ky 20 (253)day 3-khoa tu ky 20 (254)day 3-khoa tu ky 20 (255)day 3-khoa tu ky 20 (256)day 3-khoa tu ky 20 (257)day 3-khoa tu ky 20 (258)day 3-khoa tu ky 20 (259)day 3-khoa tu ky 20 (260)day 3-khoa tu ky 20 (261)day 3-khoa tu ky 20 (262)day 3-khoa tu ky 20 (263)day 3-khoa tu ky 20 (264)day 3-khoa tu ky 20 (265)day 3-khoa tu ky 20 (266)day 3-khoa tu ky 20 (267)day 3-khoa tu ky 20 (268)day 3-khoa tu ky 20 (269)day 3-khoa tu ky 20 (270)day 3-khoa tu ky 20 (271)day 3-khoa tu ky 20 (272)day 3-khoa tu ky 20 (273)day 3-khoa tu ky 20 (274)day 3-khoa tu ky 20 (275)day 3-khoa tu ky 20 (276)day 3-khoa tu ky 20 (277)day 3-khoa tu ky 20 (278)day 3-khoa tu ky 20 (279)day 3-khoa tu ky 20 (280)day 3-khoa tu ky 20 (281)day 3-khoa tu ky 20 (282)day 3-khoa tu ky 20 (283)day 3-khoa tu ky 20 (284)day 3-khoa tu ky 20 (285)day 3-khoa tu ky 20 (286)day 3-khoa tu ky 20 (287)day 3-khoa tu ky 20 (288)day 3-khoa tu ky 20 (289)day 3-khoa tu ky 20 (290)day 3-khoa tu ky 20 (291)day 3-khoa tu ky 20 (292)day 3-khoa tu ky 20 (293)day 3-khoa tu ky 20 (294)day 3-khoa tu ky 20 (295)day 3-khoa tu ky 20 (296)day 3-khoa tu ky 20 (297)day 3-khoa tu ky 20 (298)day 3-khoa tu ky 20 (299)day 3-khoa tu ky 20 (300)day 3-khoa tu ky 20 (301)day 3-khoa tu ky 20 (302)day 3-khoa tu ky 20 (303)day 3-khoa tu ky 20 (304)day 3-khoa tu ky 20 (305)day 3-khoa tu ky 20 (306)day 3-khoa tu ky 20 (307)day 3-khoa tu ky 20 (308)day 3-khoa tu ky 20 (309)day 3-khoa tu ky 20 (310)Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
KẾT NỐI CÙNG PGUC