PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: Chùa Trúc Lâm, 11-15 Winspear Ave, Bankstown, NSW 2200. Tel: +61.02. 97086339 ; Mobile: 0422 310 225. Australia. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: giaohoiucchau@gmail.com.
KẾT NỐI CÙNG PGUC
THƯ MỤC TÁC GIẢ
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,000

Day 4: Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 20 cuối năm 2022 tại Thiền Lâm Pháp Bảo, NSW, Australia

08 Tháng Giêng 20236:28 CH(Xem: 2226)
Day 4: Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 20 cuối năm 2022 tại Thiền Lâm Pháp Bảo, NSW, Australia
Thứ Sáu 30-12-2022

Thức chúng
Công phu khuya +
Thiền hành
Duy na & Duyệt Chúng
TT Phổ Hương
TT Viên Tịnh

Khai thị:
HT Tâm Minh

Tảo thực

Phật Pháp Vấn Đáp 3

HT Thích Như Định
TT.Thích Phổ Hương
TT. Thích Nhuận Chơn
ĐĐ.Thích Viên Thành
ĐĐ.Thích Nghiêm Tịnh
NS TN Tâm Lạc
NS.TN Thảo Liên
Questions and Answers
Lớp Thiếu Nhi A & B:
TT Thích Đạo Nguyên
ĐĐ Thích Giác Pháp
NS TN Giác Anh
SC. TN Nguyên Khai
PT Quảng Tuệ
PT Quảng Diệu
Chẩn Tế Cô Hồn
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 20
cuối năm 2022 tại Thiền Lâm Pháp Bảo, NSW, Australia
3pm-6:30pm: Thứ Sáu 30/12/2022
(Mùng 8 tháng Chạp năm Nhâm Dần)
***

Chứng Minh:
- Đức Trưởng Lão HT Thích Bảo Lạc
Sám Chủ:
- HT Thích Tâm Minh
Kinh Sư:
- TT Thích Phổ Hương
- TT Nguyên Tạng
- TT Thích Giác Tín
- TT Thích Nhuận Chơn
- TT Thích Hạnh Tri
- TT Thích Viên Tịnh
- ĐĐ Thích Hạnh Phát
- ĐĐ Thích Đăng Nghĩa

Kinh Cổ:
- TT Thích Viên Trí


Hoa Đăng Cúng Dường
Phật Thành Đạo

Chứng minh:
HT Bảo Lạc
HT Tâm Minh

Thiết trí:
TT Viên Trí
TT Hạnh Triday 4-khoa tu ky 20 (1)day 4-khoa tu ky 20 (2)day 4-khoa tu ky 20 (3)day 4-khoa tu ky 20 (4)day 4-khoa tu ky 20 (5)day 4-khoa tu ky 20 (6)day 4-khoa tu ky 20 (7)day 4-khoa tu ky 20 (8)day 4-khoa tu ky 20 (9)day 4-khoa tu ky 20 (10)day 4-khoa tu ky 20 (11)day 4-khoa tu ky 20 (12)day 4-khoa tu ky 20 (13)day 4-khoa tu ky 20 (14)day 4-khoa tu ky 20 (15)day 4-khoa tu ky 20 (16)day 4-khoa tu ky 20 (17)day 4-khoa tu ky 20 (18)day 4-khoa tu ky 20 (19)day 4-khoa tu ky 20 (20)day 4-khoa tu ky 20 (21)day 4-khoa tu ky 20 (22)day 4-khoa tu ky 20 (23)day 4-khoa tu ky 20 (24)day 4-khoa tu ky 20 (25)day 4-khoa tu ky 20 (26)day 4-khoa tu ky 20 (27)day 4-khoa tu ky 20 (28)day 4-khoa tu ky 20 (29)day 4-khoa tu ky 20 (30)day 4-khoa tu ky 20 (31)day 4-khoa tu ky 20 (32)day 4-khoa tu ky 20 (33)day 4-khoa tu ky 20 (34)day 4-khoa tu ky 20 (35)day 4-khoa tu ky 20 (36)day 4-khoa tu ky 20 (37)day 4-khoa tu ky 20 (38)day 4-khoa tu ky 20 (39)day 4-khoa tu ky 20 (40)day 4-khoa tu ky 20 (41)day 4-khoa tu ky 20 (42)day 4-khoa tu ky 20 (43)day 4-khoa tu ky 20 (44)day 4-khoa tu ky 20 (45)day 4-khoa tu ky 20 (46)day 4-khoa tu ky 20 (47)day 4-khoa tu ky 20 (48)day 4-khoa tu ky 20 (49)day 4-khoa tu ky 20 (50)day 4-khoa tu ky 20 (51)day 4-khoa tu ky 20 (52)day 4-khoa tu ky 20 (53)day 4-khoa tu ky 20 (54)day 4-khoa tu ky 20 (55)day 4-khoa tu ky 20 (56)day 4-khoa tu ky 20 (57)day 4-khoa tu ky 20 (58)day 4-khoa tu ky 20 (59)day 4-khoa tu ky 20 (60)day 4-khoa tu ky 20 (61)day 4-khoa tu ky 20 (62)day 4-khoa tu ky 20 (63)day 4-khoa tu ky 20 (64)day 4-khoa tu ky 20 (65)day 4-khoa tu ky 20 (66)day 4-khoa tu ky 20 (67)day 4-khoa tu ky 20 (68)day 4-khoa tu ky 20 (69)day 4-khoa tu ky 20 (70)day 4-khoa tu ky 20 (71)day 4-khoa tu ky 20 (72)day 4-khoa tu ky 20 (73)day 4-khoa tu ky 20 (74)day 4-khoa tu ky 20 (75)day 4-khoa tu ky 20 (76)day 4-khoa tu ky 20 (77)day 4-khoa tu ky 20 (78)day 4-khoa tu ky 20 (79)day 4-khoa tu ky 20 (80)day 4-khoa tu ky 20 (81)day 4-khoa tu ky 20 (82)day 4-khoa tu ky 20 (83)day 4-khoa tu ky 20 (84)day 4-khoa tu ky 20 (85)day 4-khoa tu ky 20 (86)day 4-khoa tu ky 20 (87)day 4-khoa tu ky 20 (88)day 4-khoa tu ky 20 (89)day 4-khoa tu ky 20 (90)day 4-khoa tu ky 20 (91)day 4-khoa tu ky 20 (92)day 4-khoa tu ky 20 (93)day 4-khoa tu ky 20 (94)day 4-khoa tu ky 20 (95)day 4-khoa tu ky 20 (96)day 4-khoa tu ky 20 (97)day 4-khoa tu ky 20 (98)day 4-khoa tu ky 20 (99)day 4-khoa tu ky 20 (100)day 4-khoa tu ky 20 (101)day 4-khoa tu ky 20 (102)day 4-khoa tu ky 20 (103)day 4-khoa tu ky 20 (104)day 4-khoa tu ky 20 (105)day 4-khoa tu ky 20 (106)day 4-khoa tu ky 20 (107)day 4-khoa tu ky 20 (108)day 4-khoa tu ky 20 (109)day 4-khoa tu ky 20 (110)day 4-khoa tu ky 20 (111)day 4-khoa tu ky 20 (112)day 4-khoa tu ky 20 (113)day 4-khoa tu ky 20 (114)day 4-khoa tu ky 20 (115)day 4-khoa tu ky 20 (116)day 4-khoa tu ky 20 (117)day 4-khoa tu ky 20 (118)day 4-khoa tu ky 20 (119)day 4-khoa tu ky 20 (120)day 4-khoa tu ky 20 (121)day 4-khoa tu ky 20 (122)day 4-khoa tu ky 20 (123)day 4-khoa tu ky 20 (124)day 4-khoa tu ky 20 (125)day 4-khoa tu ky 20 (126)day 4-khoa tu ky 20 (127)day 4-khoa tu ky 20 (128)day 4-khoa tu ky 20 (129)day 4-khoa tu ky 20 (130)day 4-khoa tu ky 20 (131)day 4-khoa tu ky 20 (132)day 4-khoa tu ky 20 (133)day 4-khoa tu ky 20 (134)day 4-khoa tu ky 20 (135)day 4-khoa tu ky 20 (136)day 4-khoa tu ky 20 (137)day 4-khoa tu ky 20 (138)day 4-khoa tu ky 20 (139)day 4-khoa tu ky 20 (140)day 4-khoa tu ky 20 (141)day 4-khoa tu ky 20 (142)day 4-khoa tu ky 20 (143)day 4-khoa tu ky 20 (144)day 4-khoa tu ky 20 (145)day 4-khoa tu ky 20 (146)day 4-khoa tu ky 20 (147)day 4-khoa tu ky 20 (148)day 4-khoa tu ky 20 (149)day 4-khoa tu ky 20 (150)day 4-khoa tu ky 20 (151)day 4-khoa tu ky 20 (152)day 4-khoa tu ky 20 (153)day 4-khoa tu ky 20 (154)day 4-khoa tu ky 20 (155)day 4-khoa tu ky 20 (156)day 4-khoa tu ky 20 (157)day 4-khoa tu ky 20 (158)day 4-khoa tu ky 20 (159)day 4-khoa tu ky 20 (160)day 4-khoa tu ky 20 (161)day 4-khoa tu ky 20 (162)day 4-khoa tu ky 20 (163)day 4-khoa tu ky 20 (164)day 4-khoa tu ky 20 (165)day 4-khoa tu ky 20 (166)day 4-khoa tu ky 20 (167)day 4-khoa tu ky 20 (168)day 4-khoa tu ky 20 (169)day 4-khoa tu ky 20 (170)day 4-khoa tu ky 20 (171)day 4-khoa tu ky 20 (172)day 4-khoa tu ky 20 (173)day 4-khoa tu ky 20 (174)day 4-khoa tu ky 20 (175)day 4-khoa tu ky 20 (176)day 4-khoa tu ky 20 (177)day 4-khoa tu ky 20 (178)day 4-khoa tu ky 20 (179)day 4-khoa tu ky 20 (180)day 4-khoa tu ky 20 (181)day 4-khoa tu ky 20 (182)day 4-khoa tu ky 20 (183)day 4-khoa tu ky 20 (184)day 4-khoa tu ky 20 (185)day 4-khoa tu ky 20 (186)day 4-khoa tu ky 20 (187)day 4-khoa tu ky 20 (188)day 4-khoa tu ky 20 (189)day 4-khoa tu ky 20 (190)day 4-khoa tu ky 20 (191)day 4-khoa tu ky 20 (192)day 4-khoa tu ky 20 (193)day 4-khoa tu ky 20 (194)day 4-khoa tu ky 20 (195)day 4-khoa tu ky 20 (196)day 4-khoa tu ky 20 (197)day 4-khoa tu ky 20 (198)day 4-khoa tu ky 20 (199)day 4-khoa tu ky 20 (200)day 4-khoa tu ky 20 (201)day 4-khoa tu ky 20 (202)day 4-khoa tu ky 20 (203)day 4-khoa tu ky 20 (204)day 4-khoa tu ky 20 (205)day 4-khoa tu ky 20 (206)day 4-khoa tu ky 20 (207)day 4-khoa tu ky 20 (208)day 4-khoa tu ky 20 (209)day 4-khoa tu ky 20 (210)day 4-khoa tu ky 20 (211)day 4-khoa tu ky 20 (212)day 4-khoa tu ky 20 (213)day 4-khoa tu ky 20 (214)day 4-khoa tu ky 20 (215)day 4-khoa tu ky 20 (216)day 4-khoa tu ky 20 (217)day 4-khoa tu ky 20 (218)day 4-khoa tu ky 20 (219)day 4-khoa tu ky 20 (220)day 4-khoa tu ky 20 (221)day 4-khoa tu ky 20 (222)day 4-khoa tu ky 20 (223)day 4-khoa tu ky 20 (224)day 4-khoa tu ky 20 (225)day 4-khoa tu ky 20 (226)day 4-khoa tu ky 20 (227)day 4-khoa tu ky 20 (228)day 4-khoa tu ky 20 (229)day 4-khoa tu ky 20 (230)day 4-khoa tu ky 20 (231)day 4-khoa tu ky 20 (232)day 4-khoa tu ky 20 (233)day 4-khoa tu ky 20 (234)day 4-khoa tu ky 20 (235)day 4-khoa tu ky 20 (236)day 4-khoa tu ky 20 (237)day 4-khoa tu ky 20 (238)day 4-khoa tu ky 20 (239)day 4-khoa tu ky 20 (240)day 4-khoa tu ky 20 (241)day 4-khoa tu ky 20 (242)day 4-khoa tu ky 20 (243)day 4-khoa tu ky 20 (244)day 4-khoa tu ky 20 (245)day 4-khoa tu ky 20 (246)day 4-khoa tu ky 20 (247)day 4-khoa tu ky 20 (248)day 4-khoa tu ky 20 (249)day 4-khoa tu ky 20 (250)day 4-khoa tu ky 20 (251)day 4-khoa tu ky 20 (252)day 4-khoa tu ky 20 (253)day 4-khoa tu ky 20 (254)day 4-khoa tu ky 20 (255)day 4-khoa tu ky 20 (256)day 4-khoa tu ky 20 (257)day 4-khoa tu ky 20 (258)day 4-khoa tu ky 20 (259)day 4-khoa tu ky 20 (260)day 4-khoa tu ky 20 (261)day 4-khoa tu ky 20 (262)day 4-khoa tu ky 20 (263)day 4-khoa tu ky 20 (264)day 4-khoa tu ky 20 (265)day 4-khoa tu ky 20 (266)day 4-khoa tu ky 20 (267)day 4-khoa tu ky 20 (268)day 4-khoa tu ky 20 (269)day 4-khoa tu ky 20 (270)day 4-khoa tu ky 20 (271)day 4-khoa tu ky 20 (272)day 4-khoa tu ky 20 (273)day 4-khoa tu ky 20 (274)day 4-khoa tu ky 20 (275)day 4-khoa tu ky 20 (276)day 4-khoa tu ky 20 (277)day 4-khoa tu ky 20 (278)day 4-khoa tu ky 20 (279)day 4-khoa tu ky 20 (280)day 4-khoa tu ky 20 (281)day 4-khoa tu ky 20 (282)day 4-khoa tu ky 20 (283)day 4-khoa tu ky 20 (284)day 4-khoa tu ky 20 (285)day 4-khoa tu ky 20 (286)day 4-khoa tu ky 20 (287)day 4-khoa tu ky 20 (288)day 4-khoa tu ky 20 (289)day 4-khoa tu ky 20 (290)day 4-khoa tu ky 20 (291)day 4-khoa tu ky 20 (292)day 4-khoa tu ky 20 (293)day 4-khoa tu ky 20 (294)day 4-khoa tu ky 20 (295)day 4-khoa tu ky 20 (296)day 4-khoa tu ky 20 (297)day 4-khoa tu ky 20 (298)day 4-khoa tu ky 20 (299)day 4-khoa tu ky 20 (300)day 4-khoa tu ky 20 (301)day 4-khoa tu ky 20 (302)day 4-khoa tu ky 20 (303)day 4-khoa tu ky 20 (304)day 4-khoa tu ky 20 (305)day 4-khoa tu ky 20 (306)day 4-khoa tu ky 20 (307)day 4-khoa tu ky 20 (308)day 4-khoa tu ky 20 (309)day 4-khoa tu ky 20 (310)day 4-khoa tu ky 20 (311)day 4-khoa tu ky 20 (312)day 4-khoa tu ky 20 (313)day 4-khoa tu ky 20 (314)day 4-khoa tu ky 20 (315)day 4-khoa tu ky 20 (316)day 4-khoa tu ky 20 (317)day 4-khoa tu ky 20 (318)day 4-khoa tu ky 20 (319)day 4-khoa tu ky 20 (320)day 4-khoa tu ky 20 (321)day 4-khoa tu ky 20 (322)day 4-khoa tu ky 20 (323)day 4-khoa tu ky 20 (324)day 4-khoa tu ky 20 (325)day 4-khoa tu ky 20 (326)day 4-khoa tu ky 20 (327)day 4-khoa tu ky 20 (328)day 4-khoa tu ky 20 (329)day 4-khoa tu ky 20 (330)day 4-khoa tu ky 20 (331)day 4-khoa tu ky 20 (332)day 4-khoa tu ky 20 (333)day 4-khoa tu ky 20 (334)day 4-khoa tu ky 20 (335)day 4-khoa tu ky 20 (336)day 4-khoa tu ky 20 (337)day 4-khoa tu ky 20 (338)day 4-khoa tu ky 20 (339)day 4-khoa tu ky 20 (340)day 4-khoa tu ky 20 (341)day 4-khoa tu ky 20 (342)day 4-khoa tu ky 20 (343)day 4-khoa tu ky 20 (344)day 4-khoa tu ky 20 (345)day 4-khoa tu ky 20 (346)day 4-khoa tu ky 20 (347)day 4-khoa tu ky 20 (348)day 4-khoa tu ky 20 (349)day 4-khoa tu ky 20 (350)day 4-khoa tu ky 20 (351)day 4-khoa tu ky 20 (352)day 4-khoa tu ky 20 (353)day 4-khoa tu ky 20 (354)day 4-khoa tu ky 20 (355)day 4-khoa tu ky 20 (356)day 4-khoa tu ky 20 (357)day 4-khoa tu ky 20 (358)day 4-khoa tu ky 20 (359)day 4-khoa tu ky 20 (360)day 4-khoa tu ky 20 (361)day 4-khoa tu ky 20 (362)day 4-khoa tu ky 20 (363)day 4-khoa tu ky 20 (364)day 4-khoa tu ky 20 (365)day 4-khoa tu ky 20 (366)day 4-khoa tu ky 20 (367)day 4-khoa tu ky 20 (368)day 4-khoa tu ky 20 (369)day 4-khoa tu ky 20 (370)day 4-khoa tu ky 20 (371)day 4-khoa tu ky 20 (372)day 4-khoa tu ky 20 (373)day 4-khoa tu ky 20 (374)day 4-khoa tu ky 20 (375)day 4-khoa tu ky 20 (376)day 4-khoa tu ky 20 (377)day 4-khoa tu ky 20 (378)day 4-khoa tu ky 20 (379)day 4-khoa tu ky 20 (380)day 4-khoa tu ky 20 (381)day 4-khoa tu ky 20 (382)day 4-khoa tu ky 20 (383)day 4-khoa tu ky 20 (384)day 4-khoa tu ky 20 (385)day 4-khoa tu ky 20 (386)day 4-khoa tu ky 20 (387)day 4-khoa tu ky 20 (388)day 4-khoa tu ky 20 (389)day 4-khoa tu ky 20 (390)day 4-khoa tu ky 20 (391)day 4-khoa tu ky 20 (392)day 4-khoa tu ky 20 (393)day 4-khoa tu ky 20 (394)day 4-khoa tu ky 20 (395)day 4-khoa tu ky 20 (396)day 4-khoa tu ky 20 (397)day 4-khoa tu ky 20 (398)day 4-khoa tu ky 20 (399)day 4-khoa tu ky 20 (400)day 4-khoa tu ky 20 (401)day 4-khoa tu ky 20 (402)day 4-khoa tu ky 20 (403)day 4-khoa tu ky 20 (404)day 4-khoa tu ky 20 (405)day 4-khoa tu ky 20 (406)day 4-khoa tu ky 20 (407)day 4-khoa tu ky 20 (408)day 4-khoa tu ky 20 (409)day 4-khoa tu ky 20 (410)day 4-khoa tu ky 20 (411)day 4-khoa tu ky 20 (412)day 4-khoa tu ky 20 (413)day 4-khoa tu ky 20 (414)day 4-khoa tu ky 20 (415)day 4-khoa tu ky 20 (416)day 4-khoa tu ky 20 (417)day 4-khoa tu ky 20 (418)day 4-khoa tu ky 20 (419)day 4-khoa tu ky 20 (420)day 4-khoa tu ky 20 (421)day 4-khoa tu ky 20 (422)day 4-khoa tu ky 20 (423)day 4-khoa tu ky 20 (424)day 4-khoa tu ky 20 (425)day 4-khoa tu ky 20 (426)day 4-khoa tu ky 20 (427)day 4-khoa tu ky 20 (428)day 4-khoa tu ky 20 (429)day 4-khoa tu ky 20 (430)day 4-khoa tu ky 20 (431)day 4-khoa tu ky 20 (432)day 4-khoa tu ky 20 (433)day 4-khoa tu ky 20 (434)day 4-khoa tu ky 20 (435)day 4-khoa tu ky 20 (436)day 4-khoa tu ky 20 (437)day 4-khoa tu ky 20 (438)day 4-khoa tu ky 20 (439)day 4-khoa tu ky 20 (440)day 4-khoa tu ky 20 (441)day 4-khoa tu ky 20 (442)day 4-khoa tu ky 20 (443)day 4-khoa tu ky 20 (444)day 4-khoa tu ky 20 (445)day 4-khoa tu ky 20 (446)day 4-khoa tu ky 20 (447)day 4-khoa tu ky 20 (448)day 4-khoa tu ky 20 (449)day 4-khoa tu ky 20 (450)day 4-khoa tu ky 20 (451)day 4-khoa tu ky 20 (452)day 4-khoa tu ky 20 (453)day 4-khoa tu ky 20 (454)day 4-khoa tu ky 20 (455)day 4-khoa tu ky 20 (456)day 4-khoa tu ky 20 (457)day 4-khoa tu ky 20 (458)day 4-khoa tu ky 20 (459)day 4-khoa tu ky 20 (460)day 4-khoa tu ky 20 (461)day 4-khoa tu ky 20 (462)day 4-khoa tu ky 20 (463)day 4-khoa tu ky 20 (464)day 4-khoa tu ky 20 (465)day 4-khoa tu ky 20 (466)day 4-khoa tu ky 20 (467)day 4-khoa tu ky 20 (468)day 4-khoa tu ky 20 (469)day 4-khoa tu ky 20 (470)day 4-khoa tu ky 20 (471)day 4-khoa tu ky 20 (472)day 4-khoa tu ky 20 (473)day 4-khoa tu ky 20 (474)day 4-khoa tu ky 20 (475)
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
KẾT NỐI CÙNG PGUC