PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: Chùa Trúc Lâm, 11-15 Winspear Ave, Bankstown, NSW 2200. Tel: +61.02. 97086339 ; Mobile: 0422 310 225. Australia. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: giaohoiucchau@gmail.com.
KẾT NỐI CÙNG PGUC
THƯ MỤC TÁC GIẢ
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,000

Day 1 giảng Pháp (thứ sáu 27/12/2019 tại Khóa tu học kỳ 19 ở Canberra)

28 Tháng Mười Hai 20196:41 SA(Xem: 5575)
Day 1 giảng Pháp (thứ sáu 27/12/2019 tại Khóa tu học kỳ 19 ở Canberra)

2pm-3.30pm
Khai từ của Tổng Vụ Hoằng Pháp, TV Cư Sĩ & TV Văn Hóa Giáo Dục
TT Tâm Minh
TT Đạo Thông
TT Đạo Hiển

Lớp giáo lý A
Đạo Phật
(TT Minh Thường)

Lớp giáo lý B
Lịch Sử PG Trung Hoa 01
(TT Phổ Huân)

Lớp Thiếu Nhi A
Who was the Buddha
(Ven Thich Dao Nguyen)

Lớp Thiếu Nhi B
The First Sermon
(Ven Nun TN Giac Anh)

Vãng thực

Thời Kinh Tịnh Độ

Lớp giáo lý A
Lược Sử Đức Phật 01
(TT Đạo Thông)

Lớp giáo lý B
Lịch Sử PG Trung Hoa 02
(TT Nguyên Tạng)

Lớp Thiếu Nhi A
The Great Renunciation
(Ven Nun TN Giac Anh)

Lớp Thiếu Nhi B
Returning to Kapilavatthu
(Ven Nun TN Pho Hue)

Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (1)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (2)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (4)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (5)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (6)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (7)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (8)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (9)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (10)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (11)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (12)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (13)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (14)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (15)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (16)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (17)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (18)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (19)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (20)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (21)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (22)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (23)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (24)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (25)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (26)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (27)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (28)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (29)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (30)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (31)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (32)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (33)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (34)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (35)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (36)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (37)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (38)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (39)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (40)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (41)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (42)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (43)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (44)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (45)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (46)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (47)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (48)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (49)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (50)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (51)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (52)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (53)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (54)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (55)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (56)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (57)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (58)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (59)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (60)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (61)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (62)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (63)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (64)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (65)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (66)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (67)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (68)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (69)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (70)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (71)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (72)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (73)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (74)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (75)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (76)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (77)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (78)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (79)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (80)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (81)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (82)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (83)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (84)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (85)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (86)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (87)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (88)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (89)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (90)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (91)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (92)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (93)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (94)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (95)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (96)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (97)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (98)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (99)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (100)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (101)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (102)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (103)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (104)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (105)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (106)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (107)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (108)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (109)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (110)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (111)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (112)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (113)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (114)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (115)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (116)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (117)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (118)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (119)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (120)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (121)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (122)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (123)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (124)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (125)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (126)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (127)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (128)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (129)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (130)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (131)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (132)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (133)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (134)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (135)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (136)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (137)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (138)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (139)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (140)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (141)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (142)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (143)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (144)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (145)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (146)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (147)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (148)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (149)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (150)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (151)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (152)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (153)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (154)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (155)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (156)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (157)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (158)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (159)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (160)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (161)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (162)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (163)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (164)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (165)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (166)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (167)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (168)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (169)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (170)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (171)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (172)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (173)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (174)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (175)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (176)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (177)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (178)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (179)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (180)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (181)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (182)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (183)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (184)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (185)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (186)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (187)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (188)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (189)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (190)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (191)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (192)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (193)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (194)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (195)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (196)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (197)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (198)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (199)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (200)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (201)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (202)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (203)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (204)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (205)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (206)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (207)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (208)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (209)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (210)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (211)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (212)Day 1 giang phap-khoa tu ky 19 (213)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
KẾT NỐI CÙNG PGUC